Terms and conditions

Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
 2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;
 3. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
 4. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen;
 5. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 6. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
 7. Dag: kalenderdag;
 8. Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;
 9. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer

Handelsnaam: Dongler
Magazijn/showroom: Westerlosesteenweg 66,  2230 Herselt, België
Maatschappelijk zetel en Postadres:  Wezelseheide 32,  2230 Herselt, België
E-mailadres: info@dongler.be
Vestigingsnummer : 2.227.240.358 
BTW-identificatienummer :  BE0547673777
Telefoon: +32 (0) 485/568/249 tussen   9:00 – 18:00  van Maandags – Vrijdags.
Bezoek alleen op afspraak.

Artikel 3 – Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.
 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, is de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument te lezen op deze website. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, kan de  de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
 3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
 4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is. 

Artikel 4 – Het aanbod

 1. * Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. * Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten.  De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
 3. * Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
  • * de prijs inclusief belastingen;
  • * de eventuele kosten van aflevering;
  • * de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
  • * het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
  • * de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst;
  • * de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn voor het gestand doen van de prijs;
  • * de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het basistarief;
  • * indien de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, op welke wijze deze voor de consument te raadplegen is;
  • * de wijze waarop de consument voor het sluiten van de overeenkomst van door hem niet gewilde handelingen op de hoogte kan geraken, alsmede de wijze waarop hij deze kan herstellen voordat de overeenkomst tot stand komt;
  • * de eventuele talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten;
  • * de gedragscodes waaraan de ondernemer zich heeft onderworpen en de wijze waarop de consument deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen; en
  • * de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een overeenkomst die strekt tot voortdurende of periodieke aflevering van producten of diensten. 

Artikel 5 – De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 4. De ondernemer kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 5. De ondernemer zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
  a. het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;
  b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
  c. de informatie over bestaande service na aankoop en garanties;
  d. de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de ondernemer deze gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering der overeenkomst;
  e. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.
 6. Indien de ondernemer zich heeft verplicht tot het leveren van een reeks van producten of diensten is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering. 

Artikel 6a – Herroepingsrecht bij levering van nieuwe producten

 1. Bij de aankoop van nieuwe producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende veertien werkdagen. Deze termijn gaat in op de dag van ontvangst van het product door of namens de consument.
 2. Tijdens deze termijn zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies. Mocht het produkt opnieuw moeten worden verpakt zodat het weer als nieuw kan worden verkocht zullen de verpakkings kosten in mindering worden gebracht van het aankoop bedrag. 

Artikel 6b – Herroepingsrecht bij levering van diensten

 1. Bij levering van diensten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende veertien werkdagen, ingaande op de dag van het aangaan der overeenkomst.
 2. Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de consument zich richten naar de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies. 

Artikel 7 – Behandeling , kosten en terugbetaling in geval van herroeping

 1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen de kosten van terugzending voor de rekening van de consument en eventuele kosten om het product weer geschikt temaken voor nieuw verkoop indien beschadigd.
 2. De consument zal dongler.be informeren per email aan: info@dongler.be het product te willen retourneren,  Dongler.be zal de consument een RMH nummer overhandigen per email en moet dit nummer vermelden in een bijgesloten brief waarin ook word vermeld waarom het product word terug gestuurd. ( lees ook art 8i ) De consument zal het artikel verzekerd aangetekend terugzenden.
 3. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 werkdagen na ontvangst van het artikel terugbetalen en kosten voor de heen/terugzending in mindering worden gebracht van het aankoopbedrag.

Artikel 8 – Uitsluiting herroepingsrecht

Bij de volgende handelingen is er geen herroepingsrecht mogelijk:

a) Artikelen die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;
b) Artikelen die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
c) Artikelen die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
d) Artikelen die snel kunnen bederven of verouderen;
e) waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;
f) voor losse kranten, tijdschriften en gebruikte goederen;
g) voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken
h) tweedehands en of defecte artikelen, de status word bij het product aangegeven op deze website
i) Een op naam geregistreerde geactiveerde Dongler.

Artikel 9 – De prijs
Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW tarieven.In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.

Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:

a) deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
b) de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen tegen de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
c)  De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief BTW.

Artikel 10 – Conformiteit en rechten Garantie

De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de tot standkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
Een door de ondernemer, fabrikant of importeur als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten en vorderingen die de consument ter zake van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de ondernemer jegens de ondernemer kan doen gelden op grond van de wet en/of de overeenkomst op afstand.

Artikel 11 – Garantie

11.1  Dongler.be garandeert dat artikelen constructie- en/of materiaalfouten vrij zijn.
11.2  De garantie kan uitsluitend worden ingeroepen door de eerste eigenaar van het betreffende artikel.
11.3  De garantie vervalt overeenkomstig het bepaalde in de artikelen 3.1 en 5.1.
11.4  De garantie is niet overdraagbaar.
11.5  De door Dongler.be  op grond van deze voorwaarden verstrekte garantie laat onverlet de mogelijkheid om ons aan te spreken op grond van de gewone, wettelijke bepalingen van het Burgerlijk Wetboek.

Artikel 12 Garantieperiode

12.1  Donglers worden gedurende 2 jaar gegarandeerd op constructie- en/of materiaalfouten.

Artikel 13 Garantie-uitsluitingen

13.1. In de navolgende gevallen vervalt de garantie:
a. Onjuist en/of onzorgvuldig gebruik van de Dongler en gebruik dat niet overeenkomstig de bestemming is;
b. De Dongler is niet conform volgens instructieboekje onderhouden/gebruikt;
c. Technische reparaties zijn niet op vakkundige wijze verricht door derden;
d. Naderhand gemonteerde onderdelen komen niet overeen met de technische specificatie;
3.2. Voorts wordt uitdrukkelijk uitgesloten aansprakelijkheid van Dongler.be voor schade aan (onderdelen van) de Dongler als gevolg van:
a. Foutieve spanning van voedingsapparaat;
c. Klimatologische invloeden zoals bv vocht en zon;
Zie gevolgschade art. 17. 

Artikel 14 Garantie-onderdelen

14.1. Gedurende de garantieperiode zullen alle onderdelen, waarvan door Dongler is vastgesteld dat sprake is van een materiaal- en/of constructiefout, naar keuze van Dongler worden gerepareerd dan wel worden omgeruilt.
14.2. Kosten van transport van de Dongler van en naar Dongler.be komen voor rekening van de eigenaar, tenzij het betrokken onderdeel voor garantie ( vervanging ) in aanmerking komt.
14.3 Indien een bepaald onderdeel voor garantie in aanmerking komt en het origineel is niet meer leverbaar, dan zorgt Dongler.be voor een minimaal gelijkwaardig alternatief.

Artikel 15 – nvt

Artikel 16 Indienen van claim

16.1. Claims dienen aangetekend schriftelijk te worden ingedient aan ons postadres.
Alsmede dient het aankoopbewijs van de Dongler aan Dongler.be te worden overhandigd.

Artikel 17 Aansprakelijkheid

17.1 Een door Dongler.be gehonoreerde garantieclaim betekent niet automatisch dat Dongler.be ook aansprakelijkheid aanvaardt voor eventuele geleden schade. De aansprakelijkheid van Dongler.be strekt zich nooit verder uit dan is omschreven in deze garantievoorwaarden. Iedere aansprakelijkheid van Dongler.be voor gevolgschade wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Het gestelde in deze bepaling geldt niet indien en voor zover zulks voortvloeit uit een dwingendrechtelijke rechtsbepaling. 

Artikel 18 – Levering en uitvoering

 1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan Dongler.be kenbaar heeft gemaakt.
 3. Voor verzendingen gebruikt Dongler.be de Belgische posterijen  Bpost.be en zal voor de verzending een trackingnummer beschikbaar stellen aan de klant via email waarmee het pakket kan worden getraceerd, wij hebben geen invloed op verzendtijden en Dongler.be kan niet aansprakelijk worden gesteld bij vertragingen e.d    
 4. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk één maand nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op een eventuele schadevergoeding.
 5. In geval van ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen.
 6. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van retourzending zijn voor rekening van de koper..
 7. Het risico van vermissing van producten berust tot het moment van bezorging bij de verkoper, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 19 – Duurtransacties

 1. De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 2. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan heeft een looptijd van maximaal twee jaar. Indien is overeengekomen dat bij stilzwijgen van de consument de overeenkomst op afstand zal worden verlengd, zal de overeenkomst worden voortgezet als een overeenkomst voor onbepaalde tijd en zal de opzegtermijn na voortzetting van de overeenkomst maximaal één maand bedragen. 

Artikel 20 – Betaling

 1. Verschuldigde bedragen worden direct 100% voldaan inclusief verzendkosten indien deze worden gevraagt bij aankoop op de online webshop.
 2. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.
 3. In geval van wanbetaling van de consument heeft de ondernemer behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen. 

Artikel 21 – Klachtenregeling

 1. De ondernemer beschikt over een klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst worden binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer per email aan info@dongler.be  nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
 3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten. Dongler.be kan niet aansprakelijk worden gesteld voor latere leveringen door de fabrikant. 

Artikel 22 – Aanvullende of afwijkende bepalingen

Wij zijn gerechtigd de algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.  Kleine wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen altijd worden doorgevoerd.

Translate »